AIKAS ŽADO LABORATORIJA / LABORATORY

#1 Apie LABORATORIJĄ
Aikas Žado laboratorija yra laboratorija, kurioje darbuojasi Aikas Žado. Aikas Žado yra post-gyventojas. Aikas Žado laboratorijoje Žeimių dvaro sodyba yra organizuojama kaip post-gyventojų miestas, kur išlikti gali tik stebėjimo virtuozai. Pagrindinis šiame mieste gyvenančių dalyvių siekis yra iškoduoti tą patį hyper:header’į skirtingose psichologinio ir realaus laiko zonose; header’is nuolatos seka agregatą. Tačiau tai nebėra gyvas muziejus, kuriame išliekamąją vertę turintys paveldo objektai yra dekoratyviai ar formaliai įveiklintos istorinės rekonstrukcijos, tarnaujančios pridėtinės vertės didinimui, tai tiesiog erdvė, kurioje pats gyvybės traktavimas yra kas kartą perstruktūruojamas ir kuriamas paties Žemės rutulio paveldosaugiškumo scenarijus. Žemė, nei greičiau nei lėčiau, yra apjuosiama agregato oda. Laboratorijoje testuojama metabolizmo technologija. Sudalyvauk ir sužinok kodėl 2016 m. šis miestas primena amžinąjį halloween’ą. Tuo tarpu Aikas Žado gyvena 1826-siais ir padeda J. Bercelijui sudaryti pirmąjį organinės chemijos vadovėlį.
#2 About LABORATORY
Aikas Žado laboratory is a laboratory, where Aikas Žado is working/performing. Aikas Žado is a post-resident. In the laboratory of Aikas Žado, Žeimiai manor house is being organized as a town of post-residents, where the possible survivors are the prodigies of observation. The main aim of the participants living in this town is to decode the same hyper:header in different time zones (psychological and real). Header is constantly following the aggregate. However, this is not a living museum anymore, where the objects of cultural heritage that have a lasting value are decoratively or formally historical reconstructions put into practise serving to increase the surplus value. It is just a space, where each time, the treatment of life itself is restructured and the heritage scenario of terrestrial globe is recreated. Earth, neither faster nor slower, is being girded with the skin of aggregate. Furthermore, the technology of metabolism is being tested in the laboratory. Participate and get to know why in the year 2016 this small city reminds of an everlasting halloween. Meanwhile, Aikas Žado is living back in 1826 and is assisting J. Berzelius to form the first manual of organic chemistry.