eN


ŽEIMIU DVARO SODYBA G253KŽeimių dvaro sodyba

Žeimių dvaro sodyba yra vienas ryškiausių vėlyvojo klasicizmo laikotarpyje susiformavusių ansamblių, saugomų viešajam pažinimui, naudojimui bei pagarbai. Į Lietuvos respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą šis ansamblis įrašytas kaip statinių kompleksas, kurio priklausiniai yra: rūmai, svirnas, koplytėlė, ledainė, kumetynas, arklidė, bokštas, vartai ir parkas. Dvaro sodybos pastatai ir želdiniai suformuoti lygumoje, kurią rytuose ir šiaurėje supa dirbami laukai bei pievos su atsiverenčiais peizažiniais toliais, o pietuose ir vakaruose - gyvenvietės užstatymas. Bendras teritorijos plotas yra 13,30 ha.
Sodybos užstatymo struktūros tipas - mišrus, turintis koncentruotą centrinę ir kelių linijų ūkinę dalis. Teritorijos planas - linijinis daugiaašis, nesusikertančių ašių dalijančių ansamblį į kelias lygiavertes erdves. Kompozicijos centras yra rūmai. Į juos orientuota įvažiavimo alėjos ašis, jungianti gyvenvietę ir koplytėlę su rūmais esančiais kitoje pusėje. Ašis simetriškai įsijungia į taisyklingą partero ovalą. Ūkinės dalies pastatai išdėstyti trimis linijomis prie kelio, kuris yra lygiagretus išilginiam rūmų fasadui.

Kultūra

Žeimių dvaro sodyboje kultūrines veiklas organizuoja VšĮ "Ars communis" ir "ŽemAt". Šiuo metu vykdomos kultūrinio turizmo, kurybinių idustrijų, informacijos ir ekologijos programos, orientuotos į santykį, įdomiai apibrėžiantį šiuolaikiškumą ir istoriškumą, organizuojami aukšto lygio kultūriniai renginiai, meno projektai, edukacinės programos, miestelio bendruomenės šventės bei puoselėjamas rezidencijų ir galerijos modelis. Šių organizacijų vykdoma kultūros veikla lemia žeimių dvaro ansamblio pastatų ir parko funkcijas, taip pat restauracijos strategiją ir jos dinamiką.Restauracija

Žeimių dvaro sodyboje vykdoma restauracija remiasi nuosekliais, kultūros paveldo reglamentuose apibrėžtais, principais ir normatyvais, atsižvelgiama į sudėtingą kultūros paveldo vertybių funkcijų kaitą įvairiuose kultūros kontekstuose. Siekiama suformuoti ekologinės ir žinių visuomenės interesus atitinkantį žeimių dvaro sodybos vaizdinį.Žeimiai

Žeimių pavadinimas yra itin paplitęs Lietuvoje, taip vadinamos net 10 gyvenviečių, o Žeimiai, esantys Kauno apskrityje, Jonavos rajone, yra laikomi visų jų centru. Miestelis yra svarbus istoriškai, kadangi čia vyko daug svarbių mūšių, sukilimų, veikė reformatų mokykla. Pirmą kartą Žeimiai minimi jau XIVa. pradžioje- kronikininkas M. Strijkovskis aprašė netoliese vykusį mūšį, kuriame LDK Gediminas laimėjo prieš įsiveržusius Kryžiuočius. Vėliau Žeimiai minimi kaip 1831metais vykusio sukilimo centras. Žeimių miestelis labai nukentėjo Sovietų Sąjungos okupacijos metu (1940-1990m.). Senieji pastatai buvo sugriauti, perstatyti, tik senasis žeimių dvaras dar primena kadaise buvusios savitos ir archaiškos tradicijos laikus.Žemat

Žeimių estetinės minties ir anonimiškumo technikumas reprezentuoja žeimių dvaro sodybos istoriją ir kultūrą globalios šiuolaikinės kultūros kontekste. Didelis dėmesys skiriamas dvaro sodybos nuasmeninimo, beautoriškumo, ikonografijos fragmentiškumo problemoms. Taip pat - išsiplėtojusio socialinio uždarumo ir Žeimių jaunimo tapatybės problemoms. Siekiama idomiais būdais vystyti kolaboravimo, kolektyvizmo ir komunikacijos idėjas.

<<